დასრულებული პროექტები

მიმდინარე პროექტები დასრულებული პროექტები
 
 
ადაპტირებული კომპიუტერული პროგრამების, ემოციის მართვისა და ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგ-კურსი უსინათლო პირებისთვის

დონორი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია
დაწყების/დასრულების თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2017 – 23 დეკემბერი, 2017
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის საერთო მიზარია შიდა ქართლის რეგიონში უსინათლო ადამიანებისთვის ადაპტირებული კომპიუტერული პროგრამების სწავლების გზით დასაქმების უნარ-ჩვევების სოციალიზაციის და განვითარების ხელშეწყობა.


საარსებო წყაროების განვითარება ქვემო ქართლის დევნილი მოსახლეობისთვის

დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ივნისი, 2016 – 30 ნოემბერი, 2016
ადგილმდებარეობა: ქვემო ქართლი

პროექტის მთავარი მიზანია ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერა და გრძელვადიანი საარსებო წყაროს შესაძლებლობის შექმნა სასოფლო-სამეურნეო და სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროექტის განხორციელების შედეგად, 30 დევნილი ოჯახი შეიქმნის/გაიუმჯობესებს საარსებო მდგომარეობას შემოსავლის წყაროს გაჩენის გზით, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განსახლების ადგილებზე მათ მდგრად ინტეგრაციას.


საარსებო წყაროების განვითარება შიდა ქართლის დევნილი მოსახლეობისთვის

დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ივნისი, 2016 – 30 ნოემბერი, 2016
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის მთავარი მიზანია შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერა და გრძელვადიანი საარსებო წყაროს შესაძლებლობის შექმნა სასოფლო სამეურნეო და სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროექტის განხორციელების შედეგად, 30 დევნილი ოჯახი შეიქმნის/გაიუმჯობესებს საარსებო მდგომარეობას შემოსავლის წყაროს გაჩენის გზით. რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განსახლების ადგილებზე მათ მდგრად ინტეგრაციას.


ეკონომიკური განვითარების ინიციატივები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ხელშეწყობის გზით ქვემო ქართლის/კახეთის რეგიონებში
 
დონორი: The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 იანვარი, 2016 – 1 ივლისი, 2018
ადგილმდებარეობა: ქვემო ქართლი, კახეთი

პროექტის მიზანია იძულებით გადადგილებულ ოჯახთა სიღარიბის დონის შემცირება და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა საარსებო წყაროების განვითარებაში. პროექტის აქტივობები მოიცავს ფერმერთა რეგიონული ცენტრის (ექსტენციური სერვისის ცენტრი) და ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრებისა და ფერმერთა კავშირების/კოოპერატივების გაძლიერებას, სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობას და ტრენინგებისა და კონსულტაციების ორგანიზებას ბიზნესის განვითარების, კატასტროფების რისკების შემცირებისა და კლიმატური პირობების ცვალებადობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.


სამხრეთ კავკასიის რეგიონში კატასტროფის რისკების შემცირების ღონისძიებების მდგრადობის უზრუნველყოფა
 
დონორი: The United Nations Children’s Fund
დაწყების/დასრულების თარიღი: 17 მარტი, 2015 – 17 დეკემბერი, 2015
ადგილმდებარეობა: თბილისი, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი
 
პროექტი შემუშავებულია ECHO-ს და UNICEF-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს კატასტროფის გამომწვევი ბუნებრივი საფრთხეების შემცველ ზონებში მცხოვრები ბავშვებისა და მოწყვლადი თემების მედეგობის გაძლიერებას კატასტროფებისთვის მზადებისა და განათლებაში კატასტროფების რისკეის შემცირების საკითხების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მეშვეობით. პროექტის სპეციფიური მიზანია კატასტროფის რისკების შემცირების ახალგაზრდულ კლუბებთან წარმატებით გამოცდილი მეთოდოლოგიის დანერგვა და კატასტროფის გამომწვევი ბუნებრივი საფრთხეების შემცველ რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისა და 10 საპილოტე სკოლის ადმინისტრაციის ცოდნის ამაღლება და შესაძლებლობების გაზრდა საგანგებო სიტუაციების (კატასტროფის) რისკის მიტიგაციის (შერბილების), საგანგებო სიტუაციებისთვის (კატასტროფისთვის) მზადების და მათზე რეაგირების გაუმჯობების მიზნით. მეორეს მხრივ, პროექტის მიზანია ეროვნული საგანმანათლებლო სისტემის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრუქტურების დახმარება კატასტროფის რისკის მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება/გაძლიერება და შიდა სახელმწიფოებრივი რეგულაციების დონეზე საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების/სისტემების შესაბამისი ასახვა. პროექტი ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით.
 
საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის კატასტროფის რისკის შემცირების (DRR) ცენტრის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


კატასტროფის რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში
 
დონორი: The United Nations Development Programme
დაწყების/დასრულების თარიღი: 5 მარტი, 2015 – 30 სექტემბერი, 2016
ადგილმდებარეობა: ქვეყნის მასშტაბით
 
პროექტის ძირითადი მიზანია კატასტროფის რისკის შემცირების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში პოტენციური რისკებისადმი მედეგობის გაძლიერებისთვის. აღნიშნული მიზანი მიიღწევა ორი ძირითადი გზით:
 

  1. უნდა მოხდეს კატასტროფის რისკების შემცირებისა და აღდგენის საკითხების ასახვა სექტორული დაგეგმვისა და ეროვნული განვითარების პროგრამების ფარგლებში.
  2. ყველა დონეზე ეფექტური რეაგირებისთვის ეროვნული კატასტროფის მზადყოფნის შესაძლებლობები უნდა გაძლიერდეს.

 
საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით

დონორი: European Commission
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 იანვარი, 2015 – 30 სექტემბერი, 2016
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის მთავარი ამოცანაა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და ეკონომიკური განვითარების პროცესში ჩართულობის გზით. კონკრეტულად კი, პროექტი მიზნად ისახავს სამეგრელოსა და შიდა ქართლში დევნილი და ადგილობრივი მოსახლეობის გრძლევადიანი საარსებო წყაროს შესაძლებლობების მხარდაჭერას პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობის გზით; ასევე სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშემწყობი მიდგომების შემუშავებას ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

საკონტაქტო პირი
ნელი რევაზიშვილი – RDFG-ის სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: nrevazishvili@rdfg.ge


აჭარის მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის განვითარებაში
 
დონორი: The United Nations Development Programme
დაწყების/დასრულების თარიღი: 11 დეკემბერი, 2014 – 10 დეკემბერი, 2015
ადგილმდებარეობა: აჭარა

პროექტის მთავარი მიზანია მდგრადი, გასაღების ბაზარზე ორიენტირებული საფერმერო საქმიანობის წახალისება, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. “ENPARD აჭარა” პროექტის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარებს RDFG-მ სასოფლო სამეურნეო დანადგარებისა და აღჭურვილობის გადაცემით გაუწია დახმარება, რომლებიც მოხმარდა აჭარის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებას. გრანტები გათვალისწინებული იყო მოსავლის პირველადი და მეორადი გადამუშავებისთვის, ასევე ტრანსპორტირების, საბოლოო პროდუქციის წარმოებისა და მათი გასაღების ბაზრის მოძიებისთვის. შედეგი: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული კოოპერატივების პროდუქტიულობისა და მარკეტინგის დონის ამაღლება და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების წარმატებული პრაქტიკის ჩამოყალიბება ქვეყნის მასშტაბით ადვილი რეპლიკაციისთვის.

საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება შიდა ქართლში
 
დონორი: German Embassy in Tbilisi
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ივლისი, 2014 – 31 დეკემბერი, 2014
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის მიზანი იყო იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი შესაძლებლობების გამრავალფეროვნება დასაქმების, თვით-უზრუნველყოფის, საარსებო წყარეობისა და სხვადასხვა უნარის განვითარების მიზნით. აღნიშნული მიზანი მიღწეულ იქნა პროფესიული გადამზადების ტრენინებზე ხემისაწვდომობის გაუმჯობესების, შემოსავლის მიღებაზე ორიენტირებული აქტივობებისა განხორციელებისა და სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესების გზით.


აჭარის მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის განვითარებაში
 
დონორი: The United Nations Development Programme
დაწყების/დასრულების თარიღი: 12 დეკემბერი, 2013 – 12 დეკემბერი, 2014
ადგილმდებარეობა: აჭარა

პროექტის მთავარი მიზანია მდგრადი, გასაღების ბაზარზე ორიენტირებული საფერმერო საქმიანობის წახალისება, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. “ENPARD აჭარა” პროექტის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარებს RDFG გრანტის სახით გაუწევს დახმარებას, რომლებიც მოხმარდება აჭარის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებას. გრანტები გათვალისწინებულის მოსავლის პირველადი და მეორადი გადამუშავებისთვის,ასევე ტრანსპორტრების,საბოლოო პროდუქციის წარმოებისა და მათი გასაღების ბაზრის მოძიებისთვის.

საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


სამოქმედო სივრცის/სოციალური სათემო ცენტრების შექმნა
 
დონორი: Save the Children International
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 დეკემბერი, 2013 – 30 აპრილი, 2014
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის მიზანი იყო ომის შედეგად დაზარალებული და ე.წ. საქართველო-სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მოსახლეობის დაცვა და მათთვის ინტეგრაციის პერსპექტივების შექმნა. ამ მიზნის მისაღწევად შემუშავდა შემდეგი მიდგომები:

  1. სოციალური დაცვის მექამიზმები, როგორებიცაა მოსახლეობის ფსიქო-სოციალური და რეფერალური მხარდაჭერა იძულებით გადაადგილებულ პირებისა დ მასპინძელი თემის წარმომადგენლებისთვის
  2. იძულებით გადაადგულებური პირების და მასპინძელი თემის წარმომადგენლების მზაობის გაზრდა თემის მოწყვლადი მაცხოვრებლების დასახმარებლად
  3. მთავრობის პასუხისმგებლობის გაძლიერება იძულებით გადაადგილებული პირების და მასპინძელი თემის მოწყვლადი წევრების წინაშე.

საარსებო წყაროების შეფასება ზემო სვანეთის თემებში
 
დონორი: Action Against Hunger
დაწყების/დასრულების თარიღი: 30 აგვისტო, 2013 – 15 ნოემბერი, 2014
ადგილმდებარეობა: სამეგრელო-ზემო სვანეთი
 
DG ECHO -ს მიერ დაფინანსებული პროექტის “თემის მედეგობის გაძლიერება ბუნებრივი კატასტროფების წინააღმდეს აფხაზეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში” ფარგლებში RDFG-მ მესტიის მუნიციპალიტესის შვიდ სოფელში ჩაატარა არსებული სიტუაციის შეფასება ACF სამხრეთ კავკასიის მისიის დაკვეთით. მესტიის მუნიციპალიტეტში გამოიყითხა ACF-ის მიერ წინასწარ შერჩეულ 124 რესპონდენტი. შეფასების ძირითადი მიზანი იყო წარმოედგინა საარსებო წყაროების, თემის შესაძლებლობებისა და მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები კომპლექსური და სიღრმისეული ანალიზი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამეგრელო ზემო სვანეთის მოსახლეობის მდგრადობის, რესურების ეფექტური მართვის და ეკონომიკური დაგეგმარების თვალსაზრისით. შეფასების ანგარიშის შედგენის მეთოდოლოგია სპეციალურად იყო შემუშავებული, რათა მისი გავრცელების პროცესში, როგორც თემში, ასევე მუნიციპალიტეტებსა და სხვა დაინტერესებული მხარეებს შორის, სირთულეები თავიდან ყოფილიყო აცილებული.


საქართველოში მოქმედი ინსტიტუციებისა და მოწყვლადი თემების მხარდაჭერა კატასტროფის რისკის შესამცირებლად
 
დონორი: United Nations Children’s Fund
დაწყების/დასრულების თარიღი: 15 აგვისტო, 2013 – 27 ნოემბერი, 2013
ადგილმდებარეობა: თბილისი, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი
 
პროექტის საერთო მიზანი იყო ბუნებრივი საფრთხეების რისკის ქვეშ მყოფ თემებში ბავშვებისა და მოსახლეობის მედეგობის გაზრდასა და მოწყვლადობის შემცირებაში წვლილის შეტანა. პროექტის კონკრეტული მიზანი იყო ბუნებრივი საფრთხის შემცველ ადგილებში მდებარე ათი საპილოტე სკოლის ბავშვებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლების ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესება, საგანგებო სიტუაციის მიტიგაციისა და მასზე რეაგირებისათვის მათი უკეთ მომზადების მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: სამიზნე სკოლებში შეიქმნა სკოლის საგანგებო სიტუაციების მართვის საბჭო, ჩატარდა ტრენინგები კატასტროფის რისკის შემცირებისა და კატასტროფის რისკის მართვის საკითხებზე, შემუშავდა სკოლის საგანგებო სიტუაციის მართვის გეგმა და შერჩეული სკოლების ორმოცი მონაწილისთვის. მოეწყო კატასტროფის რისკის შემცირების საზაფხულო ბანაკი. ასევე, რეკომენდაცია გაეწია დარგობრივ სამინისტროებს საგანგებო სიტუაციის მართვის საერთო მეთოდების მიღებასთან დაკავშირებით.
 
საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ აფხაზეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის თემის მედეგობის გაძლიერება

დონორი: Action Against Hunger
დაწყების/დასრულების თარიღი: 15 ივლისი, 2013 – 5 აგვისტო, 2013
ადგილმდებარეობა: სამეგრელო-ზემო სვანეთი

პროექტი მიზნად ისახავდა ცხრადღიან ტრენინგს საძიებო და სამაშველო ოპერაციების შესახებ და სიმულაციებისა და ევაკუაციის წვრთნების ჩატარებას ACF-ის ბენეფიციარებისათვის რვა სამიზნე თემში, სანაგებო სიტუაციებზე რეაგირების გუნდის ჩამოყალიბების მიზნით. ასევე, RDFG-ის DRR ცენტრმა ტექნიკური დახმარება აღმოუჩინა ადგილობრივ თემს საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმისა და სკოლის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შექმნაში, რომელიც მოიცავდა საევაკუაციო გეგმებს, ასევე აფხაზეთისა და სვანეთის სათემო ორგანიზაციების უნარ-ჩვევების გაძლიერებას საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში.

საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-სთან არსებული კატასტროფის რისკის შემცირების (DRR) ცენტრის თავჯდომარე.
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


კატასტროფის რისკის შემცირების საგანმანათლებლო ღონისძიებები
 
დონორი: United Nations Children’s Fund
დაწყების/დასრულების თარიღი: 3 სექტემბერი, 2012 – 17 სექტემბერი, 2012
ადგილმდებარეობა: თბილისი
 
პროექტის მიზანი იყო საგანმანათლებლო ღონისძიების მოწყობა DIPECHO-ს პროექტის თბილისის საპილოტე სკოლაში. RDFG DRR ცენტრი დაეხმარა UNICEF-ს კატასტროფის რისკის შემცირების საგანმანათლებლო ვიზიტის ორგანიზებაში, მაღალი რანგის დელეგატებისათვის. ვიზიტი განხორციელდა გარემოსდაცვითი განათლების კვირეულისა და მთავრობათაშორისი კონფერენციის “თბილისი +35 გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის” ფარგლებში. კონფერენცია ეძღვნებოდა თბილისის 1977 წლის დეკლარაციას და მდგრადი სამყაროსთვის გლობალური საგანმანათელებლო ღონისძიებების 35 წლისთავს. დელეგატებმა გამოხატეს ინტერესი შეესწავლათ DIPECHO – ს პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კატასტროფის რისკის შემცირებისა და გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო აქტივობები და მათი საქართველოს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინტეგრაციის პროცესი.
 
საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


კატასტროფების რისკების შემცირების ტრენინგები 17 სკოლაში
 
დონორი: World Vision International in Georgia
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 მარტი, 2012 – 10 ივლისი, 2012
ადგილმდებარეობა: სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, კახეთი
 
პროექტის საერთო მიზანი იყო სკოლებში ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კატასტროფის რისკის შემცირების მეთოდების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. ჩვიდმეტი სამიზნე სკოლის მასწავლებლებს და მოსწავლეებს მიეწოდათ ინფორმაცია კატასტროფის რისკის შემცირების საკითხებთან დაკავშირებით:,კერძოდ, მიტიფაგაციისა და მზადების ფაზების შესახებ. გარდა ამისა, სესიები ჩატარდა სკოლაში მარტივი ადრეული გაფრთხილების სისტემებზე, სკოლის ახალგაზრდული კლუბების მნიშვნელობაზე კატასტროფის რისკის შემცირების პროცესში და გარემოს დაცვისა და კატასტროფის რისკის შემცირების საკითხებზე. ასევე ჩატარდა ტრენინგები, კატასტროფის რისკის შემცირების და საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადების ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. ასევე შემუშავდა და დარიგდა მასალები საგანგებო სიტუაცების რისკის შემცირებისა და და სკოლაში ადრეული გაფრთხილების სისტემების შესახებ.
 
საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-სთან არსებული კატასტროფის რისკის შემცირების (DRR) ცენტრის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


კახეთში ფერმერთა ხელშეწყობა, სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა
 
დონორი: World Vision International in Georgia
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 დეკემბერი, 2011 – 10 აპრილი, 2012
ადგილმდებარეობა: კახეთი

RDFG -ისა და World Vision საქართველოს კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებდა სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოსაწყობად პროექტის ბენეფიციარი ფერმერებისა და ადგილობრივი სკოლების იდენტიფიცირებისათვის შეფასების ჩატარებას. შერჩეული ბენეფიციარებისთვის RDFG -იმ ჩაატარა ტრენინგები სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის საკითხებზე. ასევე, მოეწყო ვიზიტი კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის ფერმერებისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის RDFG -ის სადემონსტრაციო ნაკვეთებსა და ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრებში, სადაც გაიმართა დისკუსია ასოციაციისა და World Vision – ის ბენეფიციარებს შორის. RDFG -ის ფერმერთა საველე სკოლის სპეციალისტებმა კახეთის ფერმერებს ჩაუტარეს კვალიფიკაციის ამაღლების ტენინგები სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობისა და გამართული ფუნქციონირების საკითხებზე და დაეხმარნენ მათ სკოლებს ბოსტნეულის სეზონური გამოფენა-გაყიდვების მოწყობაში.

საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


ეკონომიკური განვითარების ინიციატივები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ხელშეწყობის გზით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში

დონორი: The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ნოემბერი, 2011 – 28 თებერვალი, 2014
ადგილმდებარეობა: მცხეთა-მთიანეთი

პროექტის პირველი ფაზის ზოგადი მიზანი იყო იძულებით გადადგილებულ ოჯახთა სიღარიბის დონის შემცირება და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა საარსებო წყაროების განვითარებაში. პროექტის აქტივობები მოიცავდა ფერმერთა რეგიონული ცენტრის (ექსტენციური სერვისის ცენტრი) და ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრების შექმნას, ფერმერთა კავშირების/კოოპერატივების გაძლიერებას, სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობას და ტრენინგებისა და კონსულტაციების ორგანიზებას ბიზნესის განვითარებას, კატასტროფების რისკების შემცირებასა და კლიმატური პირობების ცვალებადობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სასურსათო უსაფრთხოების გაძლიერება და ეკონომიკური განვითარების ინიციატივები
 
დონორი: The United Nations World Food Programme
დაწყების/დასრულების თარიღი: 15 ივლისი, 2011 – 30 ნოემბერი, 2011
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი

პროექტის მიზანი იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის და მასპინძელი თემებისთვის სასურსათო უსაფრთხოებისა და საარსებო წყაროების გაძლიერება/უზრუნველყოფა შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ოთხ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სექტორის შესახებ ტრენინგებისა და კონსულტაციების გაწევის გზით. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სოკოს, მზის საშრობებისა და ვერტიკალური მეურნეობის ფერმები. ასევე, პროექტის ფარგლებში თანამედროვე სტანდარტებით აღიჭურვა ერთი სათბური.


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა (მეორე წელი, მეორე ფაზა)
 
დონორი: United Nations High Commissioner for Refugees
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ივნისი, 2011 – 31 დეკემბერი, 2011
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის მიზანი იყო სამიზნე თემისთვის კომპიუტერის სწავლების შეთავაზება, მათი დასაქმების საშუალებების, შემოსავლის წყაროების, განათლებისა და თვით-მედეგობის გაზრდა დისტანციური სწავლებასთან წვდომის გაუმჯობესების, პროფესიული სწავლების, შემოსავლის მომტანი აქტივობების ინიცირებისა და სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესების გზით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: კომპიუტერის საბაზო ცოდნის ასამაღლებელი ტრენინგი სამიზნე ბენეფიციარებისთვის ცხრა ცენტრში SCS / CTA; დისტანციური სწავლებისა და პროფესიული ტრენინგების შეთავაზება; მეწარმეობის უნარების განვითარება და სამუშაო საშუალებების გაუმჯობესება. ასევე, ვებ პორტალის www.idpclub.ge – ის შენახვა და ადმინისტრირება.


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გაწეული ხარჯების ანაზღაურება
 
დონორი: The United Nations Food & Agriculture Organization
დაწყების/დასრულების თარიღი: 18 მარტი, 2011 – 18 ივნისი, 2011
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი

პროექტის მიზანი იყო სამიზნე თემებისთვის კომპიუტერის სწავლების უზრუნველყოფა, მათი დასაქმების შესაძლებლობების დივერსიფიკაცია, შემოსავლის წყაროების, განათლებისა და თვით-მედეგობის გაზრდა დისტანციურ სწავლებასთან წვდომის გაუმჯობესების, პროფესიული სწავლების, შემოსავლის წყაროების გაზრდის ინიცირებისა და სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესების გზით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: კომპიუტერის საბაზისო ცოდნის ასამაღლებელი ტრენინგი სამიზნე ბენეფიციარებისთვის ცხრა სათემო ცენტრში; დისტანციური სწავლებისა და პროფესიული ტრენინგების შეთავაზება; მეწარმეობის უნარების განვითარება დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესება. ასევე, ვებ პორტალის www.idpclub.ge – ის ადმინისტრირება და ტექნიკური მომსახურეობა.


ტრენინგი კახეთის ფერმერთათვის აგრონომიის საკითზებზე
 
დონორი: World Vision International in Georgia
დაწყების/დასრულების თარიღი: 10 თებერვალი, 2011 – 30 ივნისი, 2011
ადგილმდებარეობა: კახეთი

RDFG-ის გაუფორმდა კონტრაქტი აგრონომებისა და ადგილობრივი ფერმერებისათვის ორდღიანი ტრენინგის ჩასატარებლად ბიო და ტრადიციული მევენახეობისა და მემინდვრეობის საკითხებზე. ასევე, RDFG -ის კონსულტანტი ეწვია თორმეტ სამიზნე თემს და კონსულტაცია გაუწია ბენეფიციარ ფერმერებს.

საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge


იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეკონომიკური გაძლიერება სასათბურე მეურნეობის განვითარების მეშვეობით
 
დონორი: Heifer International in Georgia
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 იანვარი, 2011 – 31 დეკემბერი, 2013
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი

პროექტის ძირითადი მიზანი იყო 2008 წლის კონფლიქტით დაზარალებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყაროებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროექტის ფარგლებში თანამედროვე სტანდარტებით აშენდა სამი სათბური, რომლებიც, ამავდროულად, წარმოადგენს თანამედროვე სასათბურე ტექნოლოგიების სადემონსტრაციო ნაკვეთს ასოციაციის ფერმერთა საველე სკოლების ფარგლებში. ფერმერთა საველე სკოლები საშუალებას აძლევს პროექტის ბენეფიციარ ფერმერებს გაიუმჯობესონ უნარები თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიებში ტრენინგების, აგრო სერვისების, სადემონსტრაიო ღონისძიებების და პრაქტიკული სავარჯიშოების მეშვეობით პროექტის სამ სოფელში. პროექტის ფარგლებში ცხრაას ბენეფიციარს დაურიგდა მაღალი და ადრეული მოსავლიანობის პომიდვრის ჩითილები.

საკონტაქტო პირი
ვანო გრიგოლაშვილი – პროექტის მენეჯერი, RDFG-ის თავჯდომარე
ელ-ფოსტა: vgrigolashvili@rdfg.ge